ریاست فدراسیون والیبال
مدير كل ورزش و جوانان استان كرمان
رئيس هيات واليبال استان

 فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران

فدراسیون جهانی والیبال
كنفدراسيون واليبال آسيا
اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان

واليبال جهان

واليــبال در سال 1895 ميلادي مطابق با سال 1274 شمسي ، يعني 111 سال قبل توسط ويليام . ج . مورگـان مدير Y.M.C.A در هوليوك ايالت ماسا چوست آمريكا ابداع شد. در ابتدا اين ورزش مينتونت نام گذاري شده بود و دليل انتخاب اين نام براي همگان نامعلوم بود. تحت تاثير محبوبيت بسكتبـال در بين عامه ، مورگان تصميم گرفت براي دانشجويان خود ، ورزشي را بوجود آورد كه بازي از روي تور انجام گيرد و لذت بخش باشد. مورگان با استفاده از تور تنيس روي چمن كه به دو طرف ديوار سالن ورزش بسته مي شد و با استفاده از توئي توپ بسكتبال كه بدليل سبكي وزن به دستها آسيب نمي رساند ، بازي را شروع كرد. با وجود اينكه بطور آهسته و كند از Y.M.C.A آغاز شد ولي طولي نكشيد كه در كليه شهرهاي ماساچوست و نيوانگلاند عموميت يافت.
در اسپرينگ فيلد ، دكتر ت ـ آ هالستيد با مــشاهده بازي ، مينتونت را به واليبال تغيير نام داد ، زيرا قصد اساسي از بازي كردن ، فرستادن و برگـشت دادن ( رد و بدل كردن ) توپ از روي تور است كه كلمه واليبال در معنا اين نيت را مشخص مي سازد. با اينكه واليبال در آغاز ورزش سالني بود و در محل هاي سرپوشيده بازي آن انجام مي شــد ، و اســاسا” براي فعاليت هاي سرگرم كننده پيشه وران و تجار اختصاص يافته بود ، ولي كم كم به زمين هــاي روبـــاز كشـيده شد و بعنوان يكي از فعاليت هاي جالب توجه تابستاني در آمد و به شدت تعقيب مي شد.
در آغاز براي بازي واليبال قوانين خاصي تدوين نشده بود ، هر فرد و در هر كشــوري بميل خود و به طريق مختلف با توپ بازي مي كردند. رفته رفته واليبال در مناطق و نواحي مـختلف جــــــهـان گسترش مي يافت. همچنانكه هر ابداع يا اختراعي در آغاز با نواقصي همراه بوده و به مـرور زمـان تكـــــميل و رفع نواقص مي شود ، واليبال نيز از اين قاعده مستثني نبود و كم كم قوانين براي اين بازي وضع شد و روشها و حركات تكنيكي جايگزين حركات قبلي گرديد.
در سال 1900 پذيرفته شد كه امتياز هر ست بازي 21 پوان باشد.
در سال 1912 سيستم چرخش به تصويب رسيد.
در سال 1917 پذيرفته شد كه هر ست بازي 15 پوان ( امتياز ) باشد.
در سال 1918 تعداد بازيكنان هر طرف زمين 6 نفر پيشنهاد شد كه مورد قبول عامه قرار گرفت.

در سال 1921 موافقت شد كه هر تيم با سه ضرب توپ را به طرف ديگر بفرستد.
در سال 1923 اندازه زمين بازي 9×18 متر تعيين شد.

بمرور ، در سال هاي بعد ، قوانين فراواني براي اين بازي وضع شد و در بسياري از قــوانين قبلي نيز تـــغير حاصل گشت كه هنوز هم اين تغييرات ( سال 2000 ) ادامه دارد و هر چــهار سال يكبار در كنگره بين المللي واليبال تغييراتي در قوانين بازي به تصويب مي رسد و در كــنگره جهاني كه در سال 1998 ميلادي ( سال شمسي 1377 ) همزمان با برگزاري چهاردهمين دوره مســابقات واليبال جهاني مردان و سيزدهمين دوره زنان در ژاپن برگزار شد با تصويب و تغيير قوانين مـــــانند روش امتيازگيري با بردرالي ، امتيازات 25 براي ست هاي اول ، دوم ، سوم وچهارم و امتيازات 15 براي ست پنجم و همچنين تصويب بازيكن دفاعي ليبرو ، بكار بردن روش جديد مجازات ها و تصويب بــا پـــازدن تــوپ در كـنگره قبلي كه همه اين قوانين جديد دگرگوني و هيجان فراواني در بازي واليبال بوجود آورده است.
اولين كشور خارجي كه واليبال را پذيرفت ، كشور كانادا و بـه ســـال 1900 بــود. اساساً نهضت Y.M.C.A ( سازمان جوانان مسيحي ) در معرفي اين ورزش به ديگر كشورهاي جهان و تعميم آن سهم فراواني دارد.
بازي واليبال در پايان سال 1900 به هندوستان و در سال 1905 به كوبا ، 1909 به پورتوريـــكـــو ، 1910 به فيليپين ، 1912 به اوروگوئه ، 1913 به چين و 1917 به ژاپن و به تدريج از سال 1914 به بعد بتوسط سربازان قواي آمريكا و مستشاران و اشخاص ديگر ، به كشورهاي اروپائي از قـــبـــيل فرانسه ، چكسلواكي ، لهستان ، شوروي و بلغارستان و ساير كشورهاي اروپائي معرفي شد و تعميم يافت. ولي بسبب بيگانه بودن اين ورزش براي اروپائيان ، در ابتدا امر قبول آن به كندي صـــورت مي پذيرفت. فرانسه ، چكسلواكي و لهستان سه كشوري بودند كه قبل از ديگران اقدام به تشــكيل فدراسيون ملي واليبال در كشور خود نمودند.
كشور شوروي كه در سال 1923 اقدام يه تاسيس انجمن ملي واليبال نمود ، براي پــــــــيشرفت و دگرگــــونـي آن فعاليت زيادي بعمل آورد. اصولاً شوروي از كشورهائي است كه در پيشرفـــت تـــكنــيك و تاكـتيك واليبال و تنظيم قوانين در جهان سهم بسزائي دارد و براي قهرماني هاي در مسابقات اســت كــه قــدرت بــزرگ جهاني بحساب مي آيد. كشورهاي فرانسه ، چكسلواكي و لهستان پس از تشكيل فــدراســيــون مــلــي ، مــصــمم شــدند كه با كمك كشورهاي ديگر كه فدراسيون بين المللي را تاسيس نمايند و در سال 1936 به هــنـگام بـــازيهاي الـمـپـيـك در بـرلين

 

آلمان ، در اين زمينه فعاليت زيادي نمودند ولي باآغاز جنگ بين المللي دوم و طغيان آن در اروپا ‌، اقدامات آنان متوقف شد.
بطور كلي تغييرات و پيشرفت واليبال را مي توان به سه دوره تقسيم نمود. دور اول از سال آغاز تا 1918 ، دوره دوم از سـال 1919 تا سال 1946 و دوره سوم از سال 1947 به بعد كه تــغــيــيرات و پيشرفت اساسي واليبال در دوره سوم صورت پذيرفته است.
پــس از جــنـگ بــين المللي دوم ، فعاليت هاي فراوان براي حركت جديد به واليبال مجدداً آغاز

شـــد و اولـــــين مــسـابـقه يين المللي در قاره اروپا بين دو كشور فرانسه و چكسلواكي و در شهر پـــاريس برگزار گرديــد. پـيـگـري براي تاسيس فدراسيون بين المللي واليبال ادامه يافت. مذاكرات بين سه كشور فرانسه ، چك و لهستان منتج به موافقت در جهت تشكيل گــنـگره ويــژه بــراي تــاسـيـس اتحاديه بين المللي واليبال گرديد. ســرانـجـام در تـاريـخ آوريل 1947 كنگره با شركت نمايندگان چهارده كشور از سراسر جهان در پاريس برگزار شد و مـوافـقـت شـد فـدراسـيـون بـيـن الـمـلـلـي واليبال (F.I.V.B) تـاسـيـس گـردد كه اين فدراسيون در پاريس تشكيل شد و آقاي پل ليبود از كشــور فرانسه بعنوان اولين رئيس فدراسيون بين المللي واليبال انتخاب شد.
بزودي كشورهاي زيادي در خواست عضويت خود را براي پيوستن به فدراسيون بين المللي اعلام نمودند كه امروز اين فدراسيون حدود 218 كشور عضو دارد ( سال 2006 ) و بيش از 250 ميليون نفر از مردم جهان واليبال بازي مي كنند. اولين رئيس انتخابي فدراسيون بين المللي واليبال آقاي پل ليبود از كشور فرانسه تا سال 1984 ( يعني 37 سال تمام ) رياست فدراسيون بين المللي را با قدرت بــرعــهـده داشــت و تــوانــست بــا كــمك ساير اعضاء ، اين فدراسيون را در رديف فعال ترين فدراسيون ها  و واليبال را در زمره بزرگترين ورزشهاي جهاني در آورد.
پــس از تــاسيس فدراسيون يبن المللي ، كميته هاي مختلفي در داخل آن بوجود آمد و بـــرنـامـه مسابقات رسمي بين المللي تنظيم و آغاز شد.
در سال 1949 اولين دوره مسابقات جهاني واليبال بــراي مــردان در پراگ و در سال 1952 دومين دوره مسابقات جهاني مردان و اولين دوره مسابقات جهاني زنان در مسكو برگزار شد.
بــرنامه مسابقات واليبال بطور منظم هرچهار سال يكبار تاكنون در كشورهاي مختلف انجام شده است . در ســال 2006 دوره شــانـزدهم مسابقات واليبال جهاني مردان با شركت 24 تيم و دوره پانزدهم مسابقات جــهاني زنان با شركت 24 تيم در كشور ژاپن انجام يافت.

تيم ملي واليبال بزرگسالان مردان ايران در اين مسابقات شركت نمود . بسبب اهميتي كه واليبال در بين ورزشها بدست آورد ، در سال 1964 مسابقات واليبال مردان و زنان به برنامه بازيهاي

الــمـپـيــك توكيو اضافه شد كه تاكنون (سال 2006 ) در ده دوره از بازيهاي المپيك برنامه هاي آن با اهميت خاصي انجام شده است.
علاوه بر مسابقات قهرماني جهان و المپيك ، مسابقات واليبال مردان و زنان در سراسر جـــهـان با عنوان ، جام جهاني ، ليگ جهاني ، قهرماني اروپا ، پان آمريكن ، قهرماني آسيا ، بازيهاي آسيائي ، واليبال ساحلي ، جهاني دانشجويان ( يونيورسياد ) ، قهرماني آفريقا ، ارتشهاي جهان ، گراند پــري زنان ، راه آهن هاي جهان ، قهرماني ناشنوايان ، قهرماني معلولين ، پارالمپيك ، قهرماني كشورهاي

عربي ، چهار تيم برتر ، جايزه بزرگ ، ستاره ها و تورنمنت هاي بين المللي و دوستانه و غــيـره در گروههاي سني نوجوانان ، جوانان و بزرگسالان و ميني واليبال بطور منظم انجام مي شود.
در تاریخچه والیبال جهان باید ژاپن را بعنوان دگرگون کننده تکنیک ها ، تاکتیک ها و آمــادگی جسمانی در والیبال معرفی نمود ( دگرگون کننده در سرویس ، ساعد ، انواع پاس ها ، توپ گیری ، و انواع آبشارهای سرعتی با پاس های کوتاه الف و ب و ترکیبی و بویژه بدنسازی ). انجمن های والیبال ژاپن از سال 1961 فـــعالـیت های بین المللی خود را و به همراه تیم های ملی زنان و مردان این کشور در کلــیه مسابقات رسمی تحت نظر فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون آسیائی انجام داده اند. مــربــی تیم ملی والیبال ژاپن آقای یاسوتاکاماتسودایرا با تنظیم یک برنامه هشت سـاله و مــنـطـقی از سال 1965 تا 1972 توانست مدال طلای المپیک مونیخ را به سال 1972 برای کــشور خود بدســـت آورد. ماتسودایرا یکی از بزرگترین مردان والیبال جهان بحساب می آید و سمــت هائی را با عـنوان رئیس فدراسیون والیبال ژاپن ، رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و نایب رئــیـس فـــدراســیــون بــین المللی و رئیس کمیته لیگ جهانی والیبال داشته است. ایشان سهم بسزائی در پیشرفت والیبال جهان دارد.
ماتسودایرا اولین دوره کلاس مربیگری بین المللی والیبال را در سال 1971 در دوکاتاگوری 1 و 2 در توکیو تشکیل داد که قریب 60 نفر از کشورهای مختلف جهان در این کلاس شرکت داشـتـند (ازکشورمان آقایان: ابراهیم نعمتی ، رضا هدایتی و داود دارابیان در میان شرکت کنندگان بودند ).
از دیگر مردان والیبــال ژاپن که در این تاریخچه میتوان از وی نامبرد ، آقای تویودا از کشور ژاپن می باشد ، ایشان از لـحـاظ تئوری امور فنی و ارائه تکنیک ها و تاکتیک های والیبال در جهان سهم موثری داشته است ، ضمناً آقای تویودا سمت هائی در فدراسیون بین المللی و کنفدراسیون

 

والیبال آسیا و ژاپن داشته اند و هنوز هم دارند (سال 2006 ).
آقای هورست باکه از کشور آلمان شرقی نیز در پیش برد امور فنی والیبال جهان و آموزش ، نقش

بسزائی داشته است و آغاز مینی والیبال برای کودکان از سن 9 تا 12 سال از ابـتکارات این شخص است.
تیم های صاحب نام زنان و مردان دنیا که از اولین مسابقات جهانی و المپیک و جام جــهــانـــی تا

کنون توانسته اند مقام های اول تا ششم را در جهان بدست آورند عبارتند از : کشورهای شوروی ، ایتالیا ، ژاپن ، چکسلواکی ، آمریکا ، لهستان ، بلغارستان ، رومانی ، مجارستان ، آلمان شرقــــــی ، کوبا ، برزیل ، آرژانتین ، کره جنوبی ، چین ، پرو ، فرانسه ، كره شمالی ، هلند ، سوئد و کانــــادا.
امروزه فدراسیون بین المللی والیبال با سازمان مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس ، پنج نـــائب

رئــیـس از کــــنــفدراسیون های والیبال قاره های جهان ، یک مدیر فنی ، یک خزانه دار ، سیزده عــضــــو و کمــیــتــه هــای مسابقات ، مربیان ، داوری ، قوانین ، پزشکی ، گسترش و فعالیت ها ، شــــناســـائـــی بـــازیــکـــان ، اطــلاعات ، حقوقی ، تشریفات ، والیبال ساحلی ، لیگ جهان و هــمــچــنــین حـدود 218 کشور عضــو و پنــج کــنـفدراسیون والیبال قاره ها با سازماني منظم و تعدادی مدرسین بــیــن الــمـللی در امور آموزش داوری و مــــربیگری ، برنامه های والیبال را در سراسر جهان هدایت کرده و به پیش می برد.
در تاریخچه والیبال جــهان از آقای دکتر روبن آكــوســـتـــا کـه از سال 1984 در کنگره والیبال لوس آنجلس آمریکا به ریاســت فدراسیون بین المللی انتخاب شده است به بزرگی باید یاد کرد. ایشان مدیری لایق و شایسته و دارای ابــــتــکـارات بــــرجســـتــه ای در زمــیـنه پیشرفت والیبال می باشند. و به جرات میتوان گفت که امروزه بــه هــمــت ایشان والیبال بعنوان یکی از سه ورزش بزرگ جهانی معرفی شده است.
مقر فدراسیون بین المللی واليبال در شهر لوزان سوئیس قرار دارد و در اداره امور جاری فدراسیون بـیـن الـمللی و سیستم اداری و ارتباطی با جهان ورزش با والیبال ، خانم مالوآكوستا همسر رئیــس فدراسیون بین المللی ، سهم ارزنده ای داشته و دارد.
از رویـداد های مهم والیبال بغیر از المپیک ، مي توان قهرمانی جهان و جام جهانی لیگ سراســری مــردان جهـان را نام برد.اولین دوره لیگ جهان در سال 1990 با شرکت هشت تیم و جــایــزه ای معــادل یـک مـیـلـیـون دلار آغـاز شد و به ترتیب دومین دوره به سال 1991 و باشرکت 10 تیم و دومیلیون دلار جایزه و سومین دوره در سال 1992 با شرکت دوازده تیم و سه میلیون دلار جایزه و

 

بالاخره دهمین دوره آن در سال 1999 و جــایــزه ای معادل هفت میلیون دلار و باشرکت 12 تیم برگزار شده است. جایزه دوره یازدهم در سال 2000 ، یازده میلیون دلار است. كه در سال 2006

به پانزده ميليون دلار ارتقاء يافته است.
تــیم ملی والیبال ایتالیا در ده دوره شرکت در مسابقات لیگ جهان جمعاً در هفت دوره و طــــی ســــال های 90 ، 91 ، 92 ، 94 ، 95 و 1997 و 1999 مقام قهرمانی و در سال 1996 به مقام دوم و ســــال 1993 مقــــام سـوم و سال 1998 مقام نایب قهرمانی و از بهترین تیم های لیگ بشمار رفته است. اما در دوره ی چهارم بـــرزیل و در دوره ی هفتم هلند و در دوره ی نهم کوبا مقام قهرمانی لیگ جهان را بدست آوردند.
از دیگر نکات مهم و موفقیت آمیز والیبال در سال های اخیر پیشرفت های سریع والیبال ســاحـلـی است که به ســبــب اهــمــیت آن و با درایت و مدیریت دکتر آكوستا ، کمیته بین المللی المپیک تصویب نمود که مسابقات والیبال ساحلی به برنامه هــای الــمپیک اضافه شود که مسابقات آن در المپیک 1996 آتلانتا برگزار گردید و هنوز هم در المپيك ها ادامه دارد